Persbericht n°4 – 15 juli 2019

 

NEDERLANDS

Voorstel tot oprichting van een Brussels burgerparlement dat de 310.000 niet-Belgen van Brussel vertegenwoordigt

 

Voor een Brussels stadgewest dat écht representatief is voor haar inwoners

 

 

Na de regionale verkiezingen van 26 mei lijken de onderhandelingen tussen de Franstalige en de Nederlandstalige Brusselse partijen om een regering te vormen voor alle inwoners van Brussel te slagen.

Ondanks een campagne die anderhalf jaar geleden werd gelanceerd door de niet-partijgebonden beweging #1bru1vote – een campagne die in heel België en zelfs daarbuiten weerklank vond – , wordt nog steeds één op drie meerderjarige Brusselaars, ofwel 310.000 mensen, het stemrecht bij regionale verkiezingen ontzegd. Met andere woorden, een derde van de Brusselse burgers heeft nog immer geen zeggenschap over hoe dit  stadgewest in de komende vijf jaar bestuurd  zal worden. Bovendien zal een derde van de Brusselse bevolking geen actieve politieke rol kunnen spelen in zijn stadsgewest.

Deze 220.000 inwoners uit de Europese Unie en 90.000 inwoners met een andere nationaliteit zijn nog altijd tweederangs burgers; Ze zijn uitgesloten zijn van deelname aan het democratisch proces in de stad waarin zij wonen. Nochtans zijn ook zij Brusselaars, net als de anderen – die hier wonen, werken, studeren, belastingen betalen en zich dagelijks op vele manieren inzetten om Brussel een betere plek te maken voor iedereen.

Deze 310.000 Brusselaars hebben geen inspraak in beslissingen die hun dagelijks leven direct beïnvloeden, zoals mobiliteit en openbaar vervoer, stadplanning en -erfgoed, parken en groene ruimtes, afval en recyclage, infrastructuur en publieke werken, vervuiling en luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid, kinderbijslag en onderwijs, alsook de budgettering hiervan.

 

 

In feite werden op 26 mei de nieuwe regionale vertegenwoordigers verkozen met slechts tweederde van de potentiële kiezers.

De 310.000 niet-Belgische Brusselaars worden daarmee de komende 5 jaar dus niet vertegenwoordigd. Noch door het Brussels Parlement, noch door de regering van het Brussels Gewest.

 

Ook al heeft het Brussels Parlement afgelopen april ingestemd met een resolutie waarin het federale parlement werd verzocht de uitbreiding van de stemrechten voor de regionale verkiezingen toe te staan aan de in Brussel woonachtige buitenlanders, de verkiezingen hebben intussen plaatsgevonden en het grondwetsartikel benodigd om deze situatie veranderen is niet geopend geweest voor revisie.

 Het eerste moment waarop het proces van verandering van de kieswet in gang gezet kan worden ligt daarmee in 2024. De mogelijkheid om daadwerkelijk te kunnen stemmen wordt dan op zijn vroegst de Brusselse Gewestverkiezingen van 2029, wanneer volgens het Federaal Bureau voor de Planning het aandeel niet-Belgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 40% zal zijn.

 

Het Brussels Gewest kan niet stilzitten bij een dergelijke verre en hypothetische uitkomst.

 

Derhalve, om dit tekort aan legitimiteit, sociale cohesie en verantwoordelijkheid van de regionale instellingen te compenseren, stelt de niet-partijgebonden #1bru1vote-beweging voor om:

 

  1. Een Brussels parlement op te zetten, samengesteld uit 89 burgers die de 310.000 niet-Belgen in Brussel vertegenwoordigen, bestaande uit: 1/3 van de niet-Belgische gemeenteraadsleden van de 19 gemeenten die alle politieke kleuren vertegenwoordigen, 1/3 vrijwillige burgers en 1/3 door loting aangewezen burgers;

 

  1. Dit parlement 4 keer per jaar te laten samenkomen en 1 sessie samen met de regionale vergadering te organiseren;

 

  1. Hen te laten stemmen over de projecten en beslissingen genomen door de regionale vergadering;

 

  1. Hun het initiatiefrecht te gunnen op basis van een tweederde meerderheid;

 

  1. Een werkingsbudget van € 300.000 over het mandaat toe te kennen om de operationele kosten en de werking van het drietalige secretariaat (Nederlands, Frans en Engels) te dekken;

 

  1. Een permanent informatiebeleid te coordineren, ter bevordering van de democratische participatie van niet-Belgische ingezetenen voor een totaal van 700.000 € op het mandaat om:
    1. Belgische en niet-Belgische inwoners te informeren over elkaar en om hun meer mogelijkheden te bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en deel te nemen aan beleids- en regionaal overleg;
    2. Continue registratie op de kiezerslijsten te faciliteren, via een website met een regionaal online registratieplatform, evenals een brochure en een brief in alle Europese talen die worden verzonden aan alle in aanmerking komende niet-Belgen op het moment van inschrijving in hun gemeente en per post ten minste drie maanden vóór de uiterste registratiedatum van de verkiezingen.

 

 

Opgemaakt op 12 juli te Brussel door het niet-partijdige burgercollectief #1bru1vote

 

Volg ons!

Twitter @1bru1Vote

Facebook @1bru1Vote

Instagram @1bru1vote

Hashtag #1bru1vote

 

Related Posts